HMEI

آنالیز گاز شامل:

 • سیستمهای کنترلی DeNOx
 • این سیستم در مقابل سیستم سولفور زدایی قرار گرفته و پارامتر های نیتروژن را قبل و بعد از زدایش  آن در محدوده گسترده اندازه گیری میکند.
 • پایش میزان CO و NOx در خروجی دود کش ها
 • پایش پیوسته و ایمن احتراق گاز های متانول، متان، هیدروژن و...
 • ابزار دستی اندازه گیری میزان  خلوص اکسیژن

آنالیز گازهای زیست محیطی شامل:

 • آنالیز گاز های مهم در چرخه کشاورزی
 • پایش پیوسته گاز های متان ، دی اکسید کربن، هیدروژن ، اکسیژن و سولفید هیدروژن در هشت نقطه محل از مکان اندازه گیری با قابلیت ارائه هشدار
 • آنالیز گاز های حاصل از پس آب ها
آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu